Close

प्रमाणीत प्रत/उतारा म्‍हणजे काय?

 

उत्तर: म.ज.म.अ. कलम २(६) नुसार, भारतीय पुरावा अधिनियम १८७२ च्या कलम ७६ आणि अन्वये विहित रितीने तयार केली जाणारी प्रत म्‍हणजे प्रमाणित प्रत/उतारा.

Comments

Content