Close
  • View

एखाद्‍या खातेदाराने स्वत:च्या हिस्‍स्‍याच्‍या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री केल्‍यास नोंदीवर काय निर्णय घ्‍यावा?

प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदीच्‍या नोंदीबाबत काय निर्णय घ्‍यावा?

नोंदणीकृत ताबा गहाण खत/मुदत गहाण खत नोंदवितांना काय काळजी घ्‍यावी?

एखाद्‍या व्‍यक्‍तीने सामाईक जमिनीतील क्षेत्राची विक्री केली आहे अशी तक्रार आल्‍यास काय करावे?

प्रमाणीत प्रत/उतारा म्‍हणजे काय?

लागवडीखाली न आणलेली जमीन म्हणजे काय?

मौजे गाव, खुर्द आणि बुद्रुक (बु॥) म्‍हणजे काय?

मळई-जलोढ जमीन आणि धौत जमीन म्‍हणजे काय?

गाळपेर जमीन म्हणजे काय?

वरकस जमीन, जिरायत जमीन आणि बागायत जमीन म्‍हणजे काय?

क.जा.प. आणि आकारफोड म्‍हणजे काय?

खरीप गावे आणि रब्बी गावे म्‍हणजे काय?

Content