Close

मुंबईच्या शिधा वाटपाच्या उपायांबाबत अधिनियम, 1947

विधि न्याय विभाग

सन १९४७ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ५८

मुंबईचा शिधावाटपाच्या (शिधावाटपाची पूर्वतयारी करणे ते चालू ठेवणे याबाबतच्या) उपायांबाबत अधिनियम, १९४७

(दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१२ पर्यंत सुधारित)

BOMBAY ACT No. LVIII OF 1947

THE BOMBAY RATIONING (PREPARATORY AND ONTINUANCE) MEASURES ACT, 1947

(As modified upto the 15th Nov., 2012)

Comments